CiddiGazete- Cumhurbaşkanı kararıyla altın ve altın ürünleri ithal edenlere yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi.

Piyasada faiz toto Piyasada faiz toto

YÜZDE 20 EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı ve bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararla bazı ürünlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

- MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesidir.

(2) Ekli tabloda yer alan eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.

MADDE 2- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

MADDE 3-(1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini takip eden üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.