CiddiGazete- Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, uygulanmasında Bakanlık yetkili olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce Bakanlıktan izin alınacak. Bakanlık, arz ve talep miktarıyla yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek.

Stratejik ürünlerde arz güvenliği korunacak, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarları tespit edilerek, ürün fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilecek.

ÜRETİM ALANLARI

Bitkisel üretimle ilgili destekleme ödemelerinde çiftçi kayıt sistemi ile birlikte bakanlıkça belirlenen kayıt sistemleri de esas alınacak.

Tapu veya mülkiyete dayanan kayıt yerine, üretimin yapıldığı tüm alanlar kayıt altına alınarak bu alanların desteklemelerden yararlandırılmasına imkân tanınacak.

İklim değişikliği dikkate alınarak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına önem verilecek. Suyu merkeze alan bir planlama ile hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim planlanacak.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM

Bakanlıkça, tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Sözleşmeli üretimi özendirmek için üreticilere, desteklerin verilmesinde öncelik tanınacak.

Bakanlık, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için sözleşmenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri oluşturacak, sözleşmeler bu kayıt sistemleri kullanılarak da düzenlenebilecek.

SİGORTA ŞARTI

Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere ve üretim varlıklarına sigorta yaptırılarak, oluşacak risklere karşı hem alıcı hem de üretici korunacak.

Kanun değişikliği ile getirilen uzman arabulucu ve basit yargılama usulü, sözleşmeli üretimde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Çiftçi ile alıcı arasındaki güç dengesizliklerini giderecek ve özellikle küçük üreticileri korumak amacıyla, tüm yargılama ve icra takip giderlerinden üreticiler geçici olarak muaf tutulacak.

EKİLMEYEN TARIM ARAZİLERİ

Kanunla atıl durumda bulunan arazilerin özüne ve mülkiyet hakkına dokunulmaksızın, kamu yararı gözetilerek üretime kazandırılması ve bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla bir düzenleme getiriliyor.

Buna göre, Bakanlık, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olup, hisselilik, mülkiyet ihtilafı, parçalılık, tarımsal faaliyete son verilmesi, göç veya başka bir sebeple üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit ederek, ekonomiye kazandırılması ve kamu yararına kullanılması için bu arazileri kira geliri arazi maliklerine ait olmak üzere ve arazinin vasfının değiştirilmemesi şartıyla sezonluk olarak rayiç bedelden aşağı olmamak üzere kiraya verebilecek.

KENEVİR ÜRETİMİ

Kanuna göre, lif ve tohum üretimi amacıyla izinli olarak üretilen kenevir, yapılan değişiklik ile ilaç etkin maddesi olarak da üretilebilecek. Kenevir üretiminin tüm aşamaları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce etkin bir şekilde kontrol edilecek ve izlenecek.

HARFİYAT CEZALARI

Kanunla ormanlara nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atan ya da hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye zarar verenlere yönelik cezalar ağırlaştırılarak para, müsadere ve hapis cezaları verilebilecek.

ORMAN YANGINLARI

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çıkarılıyor.

Terör amaçlı yangın çıkartanlara verilen adli para cezası 20 bin günden 25 bin güne kadar olabilecek.

Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Suçun, yangına müdahalenin geciktirilmesi veya yangının söndürülmesinin zorlaştırılması amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak yer, zaman veya şartlarda işlenmesi halinde faile verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

ŞEHİTLİK STATÜSÜ

Ayrıca orman yangınları ile mücadele sırasında hayatını kaybeden Orman Teşkilatı mensupları, kamu çalışanları ve gönüllüler şehit sayılacak.