Gökçek'in bindiği cipler satışa çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, müstafi Melih Gökçek'in hizmetinde kullandığı devlete ait lüks arazi araçlarını ihaleyle satışa çıkarttı. 2013 model ciplerin fiyatları 535 bin lira ile 591 bin lira arasında değişiyor...

Gökçek'in bindiği cipler satışa çıktı!

CİDDİGAZETE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, envanterde kayıtlı üç adet arazi aracını ihaleyle satışa çıkardı.

Eski belediye başkanı Melih Gökçek'in koruma ve makam aracı olarak kullandığı üç cipten ikisi, Mansur Yavaş göreve geldikten sonra geri alınmış ve talep eden vatandaşlar için gelin arabası olarak tahsis edilmişti.

Bir adet zırhlı cip ise kanun gereği, Melih Gökçek'in koruma ekibine bırakılmıştı.

Mansur Yavaş, Gökçek'ten alınan iki adet cipin yanısıra, garajda bekletilen aynı model bir cipin daha satılmasını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı dört cipten üçü, 31 Ekim'de ihaleye çıkacak.

İŞTE O İHALEDE SATIŞA ÇIKACAK CİPLERDEN BİRİNİN İLANI:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1 ADET ARACIN SATIŞI YAPILACAKTIR.

1-Belediyemizce: 1 adet aracın 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereği Açık teklif usulü satışı yapılacaktır.

2-Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 200,00.- TL. karşılığında Emniyet Malı Hipodrom cad. No:5 13. Kat Yenimahalle /ANKARA adresindeki. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.

3-İhale 31/10/2019 tarihinde Perşembe günü saat: 14:00'de Emniyet Mah. Hipodrom cad. No:5 1. Kat Yenimahalle /ANKARA adresindeki Encümen Toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 31/10/2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’e kadar Encümene verilecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4-İsteklilerce teklif verecekleri araç için muhammen bedelin %3'ü oranında 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.

5- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır ;

a-İsteklinin kanuni ikametgahının olması. b-İsteklinin tebligat için adres beyan etmesi,

c-Gerçek kişi için noterden tasdikli imza örneği veya adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır.

ç-Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair alınmış belgeyi ve ticaret sicil gazetesini ibraz etmesi,

d-Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır.

e-Isteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı. (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar)

f-Şartnameye göre geçici teminat yatırmış olması.

g-Bu işe ait şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi şarttır.

6-İhale şartname dosyasının satın alındığına dair şartname alındı makbuzu ihale dosyasına eklenecektir.

7-İstekliler ihale şartnamesine göre KDV Hariç araç için teklif vereceklerdir.

8-İhale şartnamesi istekli tarafından imzalanarak ihale dosyasında verilecektir.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞA KONULAN CİPLERİN PLAKALARI VE FİYATLARI ŞÖYLE:

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 16:03
YORUM EKLE