Mansur Yavaş'tan 'çakar lamba' genelgesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye ait araçlardaki "çakar lambalar" ve ihalelerle ilgili genelge yayımladı

Mansur Yavaş'tan 'çakar lamba' genelgesi

CİDDİGAZETE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yayımladığı iki genelge dikkati çekti.

Yavaş, biri belediyeye ait araçların kullanımı, diğeri ihale ve ödeneklerle ilgili olmak üzere iki genelgeyi ilgili birimlere gönderdi.

ARAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNERGE

Mansur Yavaş’ın belediye, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerde bulunan araçların kullanımıyla ilgili önergesinde;

“Belediye, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile belediye şirketleri tarafından bu genelgenin yayını tarihinden itibaren;

1- Tahsisli tüm araçların amacına uygun olarak kullanılması,

2- Mevzuatına aykırı bir şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar lambaların) bulunan araçlardaki sistemlerin ivedi olarak sökülmesi ya da söktürülmesi, sökülen sistemlerin değerinde kayba neden olmaksızın muhafaza edilerek, yapılan işlemin bildirilmesi, en kısa süre içinde Belediye, EGO, ASKİ bünyesinde Genel Sekreterlik ve Genel Müdürlükler tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle sökülen sistemlerin değerlendirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ve jandarma teşkilatı ile koordineli olarak işlem tesis edilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi,

3- Bakanlar Kurulunun 2006/10193 sayılı kararıyla yürülüğe giren Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6. Maddesinde hüküm altına alınan genel esaslara kesin olarak riayet edilmesi, aykırı hareket edenler hakkında sorumluluk doğacağının bilinmesi,

4- Birim amirleri ve şirket yetkilileri tarafından kullanılan kiralık hizmet araçlarının sözleşmelerinin tamamlanmasına müteakip, yeni kiralama işlemlerinde mevzuatına ve tasarruf anlayışına uygun olarak hareket edilmesi,

Hususlarında gereğini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

"İLK YAPACAĞIMIZ İŞ ÇAKAR IŞIKLARINI SÖKMEK OLACAK" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş, seçim döneminde yaptığı bir konuşmada, "Buradan söz veriyoruz, belediyedeki görevimize başladığımızda makam araçlarının sayılarını azaltacağız. İlk yapacağımız işlerden bir de araçların çakar ışıklarını sökmek olacak. Özel işlerimize belediyenin araçlarıyla gitmeyeceğiz.”

İHALE VE ÖDENEKLERLE İLGİLİ ÖNERGE

Yavaş ayrıca, ihale ve ödeneklerle ilgili önergesinde de şu hususlara dikkat çekti:

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, harcamaların şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı içinde açıklığı, rekabeti ve güvenilirliği sağlayacak şekilde ihtiyaçların zamanında ve mevzuata uygun olarak karşılanması ve tüm iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi amacıyla belediye, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile belediye şirketleri tarafından bu genelgeninin yayımı tarihinden itibaren;

1- İlgili mevzuat gereğince yapılacak olan ihalelerin, yukarıda belirtilen ilkelere uygun biçimde öncelikle temel ihale usullerinde açık ihale usulünün esas alınması, mevzuatın öngördüğü diğer usuller ile doğrudan temin alımlarının ise gerekçelendirilerek uygulanması,

2- Yapılacak ihalelerin canlı olarak yayınlanması ve ihalelerin konusu, süresi, sözleşme bedeli ile yüklenicisinin unvan bilgilerinin ilgili birimler ve/veya belediye internet sitesinden de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılması,

3- Belediye Başkanına bağlı harcama birimleri tarafından kullanılacak ödenekleri Genel Sekreterlik Makamından, diğer harcama birimleri tarafından kullanılacak ödenekler bağlı oldukları Genel Sekreter Yardımcısından; bağlı kuruluş harcama birimlerince kullanılacak ödenekler için ise Genel Müdürden ekte gönderilen “Ödenek Kullanımına iİlişkin Ön Onay Belgesi”nin kullanılarak ön onay alınması ve sürecin bu makamlar tarafından en geç üç iş günü içinde karara bağlanması,

4- Belediyemiz birimlerice 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde Genel Sekreterlik Makamından ön olur alınması,

5- Belediyemiz birimlerince ihale mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş olan sözleşmelerde, öngörülmeyen durumlar nedeniyle ortaya çıkacak iş artışı, iş eksilişi, imalat değişikleri, proje revizyonu halinde, ekteki “iş Artışı, İş Eksilişi, İmalat Değişikliği, Proje Revizyonu Talep Formu”nun doldurularak Genel Sekreterlik, bağlı kuruluşlarda ise Genel Müdürlük makamından olur alındıktan sonra harcama birimlerince gerekli işlemlere devam edilmesi,

6- Bu genelgenin yayım tarihiyle birlikte 31.12.2015 tarihli ve 2015/19 nolu genelgenin bu genelgede bahsi geçen hükümleri ile 14.11.2017 tarihli ve 2017/14 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı,

Hususlarında gereğini rica ederim.

YORUM EKLE