CiddiGazete- Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin esaslar belirlendi. Uygulamadan yararlanmak isteyen kapsam dahilindeki öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

CİHAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tebliğine göre, teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyenlerin;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

- Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

- Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500,00 Türk lirasından az olması,

- Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması,

- Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması,

- Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması,

- Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması,

- Elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine satın alınan cihazın Bakanlık tarafından talep edilen bilgilerinin yazılmış olması,

- Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması,

şartlarını birlikte sağlaması gerekiyor.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılan başvuruda;

- Kimlik bilgilerinin,

- Fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının,

- Kendi adına kayıtlı telefon numarasının,

- IBAN numarasının,

- Mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının,

- Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin,

sisteme girilmesi zorunlu. Cihazın faturasında yer alan elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI) esas alınarak fatura tarihinden önce kullanılıp kullanılmadığı Mobil Cihaz Kayıt Sisteminden teknik imkanlar dahilinde kontrol edilecek. Verilecek desteğe ilişkin ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sistemleri üzerinden elde edilecek.

- Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

- Başvurunun kabulü halinde; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde tanımlanacak.

- Başvurunun kabul edilmesi üzerine mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44’ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

- Aynı tip teknolojik cihaz için sadece bir defa başvuruda bulunabilecek. Farklı tip teknolojik cihazların aynı kişi tarafından satın alınması mümkün. Satın alınan cihazlar için teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500,00 Türk lirasını geçemeyecek.

- Teknolojik cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilecek.

Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılacak.

İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

İnternet desteğinden faydalanmak isteyenlerin;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

- Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

- Daha önce bu destekten yararlanmamış olması,

- İnternet desteğinden faydalanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması,

- Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunulması,

şartlarını birlikte sağlaması gerekiyor.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

İnternet desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere on iki ay boyunca kesintisiz sağlanacak.

Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılan başvuruda kimlik bilgilerinin ve kendi adına kayıtlı telefon numarasının sisteme girilmesi zorunlu.

Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci tarafından girilen bilgilerin internet desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

Başvurunun kabulü halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenecek.

Sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere on iki ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayt. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmeyecek. Bu destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılacak. İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılacak.

TCDD'den öğretmenlere yüzde 50 indirim TCDD'den öğretmenlere yüzde 50 indirim

İnternet desteği sağlanan öğrenci, destekten yararlandığı sırada yükseköğretim kurumundan mezun olması veya 26 yaşından gün alması halinde de internet desteğinden beşinci fıkrada belirtilen süre boyunca yararlanmaya devam edecek.