'Gökçek'in cipleri' tekrar satışa çıktı!

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı devlete ait lüks arazi araçları tekrar ihaleyle satışa çıktı. 2013 model ciplerin fiyatları 525 bin lira ile 590 bin lira arasında değişiyor...

'Gökçek'in cipleri' tekrar satışa çıktı!

CiddiGazete- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, envanterde kayıtlı üç adet arazi aracını ihaleyle satışa çıkardı. Eski belediye başkanı Melih Gökçek'in koruma ve makam aracı olarak kullandığı üç cipten biri, 31 Ekim'deki ihalede satılmış, diğer araçlara alıcı çıkmamıştı.

Mansur Yavaş göreve geldikten sonra araçlar Melih Gökçek'ten geri alınmış ve talep eden vatandaşlar için gelin arabası olarak tahsis edilmişti. Bir adet zırhlı cip ise kanun gereği, Melih Gökçek'in koruma ekibine bırakılmıştı.

Toyota marka Land Cruiser model cipler için ihale 13 Şubat tarihinde yapılacak. Araçların fiyatları 525 bin lira ile 590 bin lira arasında değişiyor.

İŞTE İHALEYLE İLGİLİ YAPILAN DUYURU

1- Belediyemizce: 3 adet aracın 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereği Açık teklif usulü satışı yapılacaktır.

2- Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 50,00.- TL. karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom cad. No:5 13. Kat Yenimahalle /ANKARA adresindeki. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.

3- İhale 13/02/2020 tarihinde Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde Emniyet Mah. Hipodrom cad. No:5 B Blok 1. Kat Yenimahalle /ANKARA adresindeki Encümen Toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 13/02/2020 tarihinde Perşembe günü Encümene verilecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4- İsteklilerce teklif verecekleri araç için muhammen bedelin %3'ü oranında 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.

5- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır ;

a- İsteklinin kanuni ikametgahının olması.

b- İsteklinin tebligat için adres beyan etmesi,

c- Gerçek kişi için adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır.

ç- Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair alınmış belgeyi ve ticaret sicil gazetesini ibraz etmesi,

d- Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır.

e- İsteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı. (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar)

f- Şartnameye göre geçici teminat yatırmış olması.

g- Bu işe ait şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi şarttır.

6- İhale şartname dosyasının satın alındığına dair şartname alındı makbuzu ihale dosyasına eklenecektir.

7- İstekliler ihale şartnamesine göre KDV hariç teklif vereceklerdir.

8- İhale şartnamesi istekli tarafından imzalanarak ihale dosyasında verilecektir.

9- İlanda bulunan araçların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.

10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.bel.tr web sayfasından öğrenilebilir. İrtibat için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü 312 507 25 19

11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 14:47
YORUM EKLE