CiddiGazete- 10 Ekim 2017 tarihinde, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kullanmakta olduğu mülkiyeti belediyeye ait "Başkanlık Konutu ve Çalışma Ofisi"nin satış kararının alınmasını talep etti.

Aynı gün, Belediye Meclisi tarafından söz konusu taşınmazların satılmasına karar verildi. Bu karardan 18 gün sonra Melih Gökçek de 28 Ekim 2017 tarihinde istifa etti.

Satış 20 Eylül 2018'de yapıldı. Tüm taşınmazlar, ihaleye katılan tek istekli olarak Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ve avukatları Salih Çelen ve Fatih Atalay'ın oluşturduğu ortak girişime 7.9 milyon TL bedelle satıldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk, 26 Eylül 2018 tarihinde satışı onaylanan konut ve müştemilatla ilgili ilginç gelişmeleri kaleme aldı. "Gökçek'in aldığı ev soruşturmasında ilginç gelişmeler" başlıklı yazı şöyle:

Ortak girişim beyannamesinde satın alınan taşınmazlardan başkanlık konutu ve müştemilatının Nevin Gökçek'e ait olacağı belirtildi. 11 Ekim 2018'de ihale bedelinin yatırılması üzerine tapu devri istendi. Bundan sonraki süreci tarih tarih aktaralım:

BELEDİYE MÜFETTİŞLERİ

- 5 Mayıs 2019: Yeni seçilen Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkanlık oluru ile söz konusu satış işleminin araştırılması için belediye müfettişlerini görevlendirdi.

- 11 Ekim 2019: Bilirkişi tarafından, ihaleye girme geçici yasağı olmasına rağmen Gökçek'in, eşi adına ihaleye katılması ve görev tahsisli lojmanı istifasına rağmen boşaltmayarak diğer isteklilerin ihaleye katılmaları engellenerek rekabetin sağlanamadığını raporunda belirtti.

- 12 Kasım 2019: Müfettişler tarafından mevzuata aykırı satış işlemleri nedeniyle ilgililer hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulması gerektiği yönünde inceleme raporu hazırlandı.

- 14 Kasım 2019: Teftiş Kurulu tarafından Başkanlık Makamı'ndan alınan "olur" onayı Hukuk Müşavirliği'ne gönderildi.

- 26 Kasım 20019: Hukuk Müşavirliği de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 26 Kasım 2019'da suç duyurusunda bulundu. Gerekçe olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aykırı olarak yapılan ve ihaleye fesat karıştırma suçu unsurlarını taşıyan delil ve emareler nedeniyle 3628 sayılı Kanun uyarınca suç duyurusunda bulunulması zorunluluğunun yerine getirildiği belirtildi.

MÜFETTİŞ RAPORUNA RAĞMEN

- 20 Mayıs 2021: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişince düzenlenen ön inceleme raporunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Teftiş Kurulu Başkanı Ata Şengül, Belediye Müfettişleri Nebahat Zaman ve Cahit Yılmaz ile bilirkişi tarafından başkanlık konutu satışı ile ilgili kasıtlı ve bilinçli olarak satışın ana dayanağı olan 4706 sayılı Kanundan hiç bahsedilmeyerek eski Başkan İ. Melih Gökçek ve Belediye Encümen Üyeleri hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı konusunda gerçek dışı bilirkişi ve müfettiş raporu hazırlayarak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasında bulunuldu.

Belediye Müfettişleri Raporu'nun özetlendiği, söz konusu taşınmazların satışına ilişkin hiçbir belge ve dokümanda (belediye meclis/encümen kararı, ihale şartnamesi, ihale ilanı, onaylar) kanuna yer verilmediği, ilgili kanunlar uyarınca ihalelere geçici ve sürekli katılmaları yasaklananların kamu ihalelerine doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamayacakları, belediye başkanlığı görevinden ayrılanların 2 yıl süre ile belediyeye karşı taahhüde girişemeyecekleri, ihalelerine katılamayacakları, bu yasağın eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile ortaklarını da kapsadığı belirtildi.

İhaleye fesat karıştırma suçuna ilişkin delil ya da emare elde edilmesi halinde savcılığa ihbarın zorunlu olduğu, iddianın sübuta ermemesi nedeniyle ilgililer hakkında "soruşturma izni verilmemesi" kararı verilmesi gerektiği vurgulandı.

Bilirkişi raporu, Belediye Müfettişleri Raporu ile Mülkiye Başmüfettişi Raporu'nda mevcut bilgi, belge ve mevzuata uygun olarak aynı görüşler ortaya koyup, aynı sonuçlara ulaştı.

İÇİŞLERİ BAKANI NE YAPTI?

- 20 Mayıs 2021: İçişleri Bakanlık Makamı kararında, Mülkiye Başmüfettişi Raporu'nda "soruşturma izni verilmemesi" önerilmesine karşın, İçişlere Bakanı, Başkan Yavaş ve diğer görevliler hakkında soruşturma izni verdi. Yazısında bunu şu gerekçeye dayandırdı:

"İhalenin ana dayanağı olan 4706 sayılı Hazineye Ait Malların Değerlendirilmesi Kanununa göre konutu öncelikli olarak içindekilerin alma hakkı olduğu, konutta da öncelikli alma hakkı olanların oturduğu, satış ihalesine girmelerini engelleyen bir hükmün bulunmadığı, dolayısıyla bu kanunun dikkate alınmamasının müfettişlerin sorumluluğunu gerektirdiğinin ifade edildiği, bu nedenlerle, raporu düzenleyen müfettişler ile raporu incelemekle görevli Teftiş Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 'soruşturma izni verilmesine' karar verilmiştir."

"HUKUKA AYKIRI"

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişinin, "Soruşturma izni verilmemesi"ne ilişkin raporuna rağmen, Başkan Mansur Yavaş, Teftiş Kurulu Başkanı Ata Şengül, Müfettişler Nebahat Zaman, Cahit Yılmaz ile Muhtarlık Dairesi Başkan Vekili Alp Atalı hakkında İçişleri Bakanı tarafından "soruşturma izni" verildi. Bu konuyu belediye yetkililerine sorduğumda, "Bakanlık kararında ortaya konulan görüş, hukuka aykırıdır" deyip bunları madde madde sıraladılar.

Bakan'ın, Yavaş ve arkadaşları hakkında soruşturma izni vermesi de ilginç bulundu. Bu durumda "konut dosyası" da kapatılmış olacak.