T.C. İSTANBUL 8. SULH CEZA HÂKİMLİĞİD. İş. No : 2024/1434 D.İş

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

İSTANBUL

8. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO: 2024/1434 D.İş

HAKİM: Yasin KARACA 151353

KATİP: Harun ÖZCAN 229112

İçeriğe Erişimin Engellenmesini

TALEP EDEN: Yasin Ekrem SERİM

VEKİLİ: Av. Ömer Faruk KARAGÜZEL

KARŞI TARAF: https://www.odatv4.com ve diğerleri

TALEP: İnternet Erişim Engellenmesi Talebi

TALEP TARİHİ: 26.02.2024

KARAR TARİHİ: 26.02.2024

Talepte bulunan Yasin Ekrem SERİM vekili Av. Ömer Faruk KARAGÜZEL'ün verdiği 26.02.2024 tarihli dilekçe ile karşı taraf olarak gösterilen muhatapların sayfalarında yer alan URL adreslerine erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. maddesinde "(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir.

Danıştay'ta başkanlık seçimi yapıldı Danıştay'ta başkanlık seçimi yapıldı

(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.

(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir.

(6) Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Birlik tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

(9) Bu madde kapsamında hâkimin verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının (...)[37] başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.(31)[38] (Ek cümleler:13/10/2022-7418/33 md.) Müracaatın Birlik tarafından kabulüne karşı itiraz, kararı veren hâkimliğe yapılır. İnternet sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(10) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hâkim tarafından, başvuranın adının bu madde kapsamındaki karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar verilebilir. Kararda, Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir.

(11) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." düzenlemesine yer verilmiştir.

5651 Sayılı Kanunun 9/4. maddesi uyarınca Hâkimin, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verebileceği, zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyeceği, erişimi engellenmek istenen URL adreslerinde yer alan paylaşımlarda hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, kara para aklamak, yasa dışı bahis ve şantaj gibi suçlardan soruşturmalar bulunduğu ve bir yıl önce öldürüldüğü belirtilen Halil FALYALI isimli şahısla başvuran arasında ortaklık ilişkisinin varlığından bahsedildiği, "Falyalı dosyası AKP'ye vardı iddiası", "Serim ailesinin hissesi yüzde 10", "Kumarcının ortağı Beştepe'de çıktı" ve "Erdoğan'ın danışmanı şirket kurmuş" başlıklı yazılarda hakkında yukarıda yazılı suçlardan soruşturmalar bulunduğu iddia edilen Halil FALYALI ile başvuranın ortaklık ilişkisi içerisinde olduğu yönündeki paylaşımların başvuranın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu görülmekle 5651 Sayılı Yasa kapsamında yasal şartları oluştuğundan talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunun 9. maddesi uyarınca, talepte bulunanın 26/02/2024 tarihli dilekçesine konu BAŞVURUNUN KABULÜ İLE,

(5651 Sayılı yasanın 9/3 maddesi gereğince, itirazda bulunanın dilekçesine ekli listede dökümü yapılan;

...

URL adreslerindeki İÇERİKLERİN ÇIKARILMASINA ve/veya BU İÇERİKLERE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE,

Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 9/5 maddesi gereğince, doğrudan Erişim Sağlayıcı Birliğine gönderilmesine,

Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 9/8 maddesi gereğince derhal, en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcısı tarafından yerine getirilmesine,

Kararın talep edene TEBLİĞİNE,

Dair; kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Hâkimliğimize ya da Hâkimliğimize ulaştırmak üzere bulundukları yer Sulh Ceza Hâkimliğine verilecek bir dilekçe ile veya tutanağı geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle (İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğince incelenmek üzere) itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.26.02.2024

Katip 229112

e-imzalıdır

Hakim 151353

e-imzalıdır